Reklamační řád Print

Na zboží se vztahuje záruční lhůta 2 roky od převzetí zboží kupujícím.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží po dodání prohlédnout a nejpozději do 10 dnů oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu: info@dalux07.cz nebo telefonicky na číslo: +420 241 410 331.

Kupující má právo na základě vyjádření dodavatele uplatnit následující nároky:

  • odstoupení od smlouvy v případě podstatného a zásadního porušení smlouvy prodávajícím
  • dodání náhradního zboží za vadné nebo dodání chybějícího množství
  • poskytnutí slevy z kupní ceny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu se zbožím zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí, nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně (ne na dobírku - ta nebude přijata) na adresu:

DALUX07 s. r. o.

Oderská 333/5

196 03 Praha 9 - Čakovice

Zboží musí být v originálním obalu a dobře zabalené!

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2009.