Obchodní podmínky Print

I.  Úvodní ustanovení 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy DALUX07, s.r.o. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.dalux07.cz je společnost DALUX07, s.r.o., IČ: 273 22 548, se sídlem 1. Máje 11/1, 400 07 Ústí nad Labem, zapsaná u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24353.

V případě nákupu zboží spotřebitelem se veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

V případě nákupu zboží a služeb podnikatelem se vztahy neupravené těmito podmínkami řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

II.  Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.dalux07.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. Prodávající je povinen nakládat s těmito údaji pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

V případě udání emailové adresy zákazníkem si provozovatel Internetového obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

III.  Hlavní zásady

Zákazník je povinen se před započetím nákupu seznámit s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami.

Cena za zboží je u jednotlivých položek uváděna s DPH. Cena zboží neobsahuje poštovné. V případě změny ceny je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

Zákazník má právo vrátit zboží, pokud není spokojen s jeho barvou, která se mu na monitoru jevila jiná a to hned, jakmile zboží obdrží. V takovém případě může požadovat vrácení peníze nebo náhradu za jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Toto ustanovení neplatí u zboží, které je na zákazníkovu objednávku zpracováno a zákazník dopředu obdržel vzorek materiálu, což potvrdil uhrazením faktury. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

IV.  Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, má právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Při úspěšném vytvoření objednávky bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslán automatický e-mail o doručení objednávky. Pokud kupující tento e-mail neobdrží, pak při registraci zadal špatnou e-mailovou adresu nebo nákup nedokončil.

Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky a také výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů uvedených v objednávce. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky.

Učiněním objednávky se kupující zavazuje, že údaje uvedené při registraci a odeslání objednávky jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) mohou být vymáhány na kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

V.  Platba za zboží a dodání

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

a) Doprava do práce/domů společností PPL při odběru nad 2.000,- Kč = 0,-Kč
b) Doprava do práce/domů společností PPL při odběru pod 2.000,- Kč = 120,-Kč
c) Doprava domů – poštovní balík ČP při odběru nad 2.000,- Kč = 0,-Kč
d) Doprava domů – poštovní balík ČP při odběru pod 2.000,- Kč = 100,-Kč

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží) – 40,-Kč
c) převodem na účet oproti zálohové faktuře - 0,-Kč

Účet společnosti vedený u ČSOB:

Číslo účtu: 214196547/0300

IBAN: CZ22 0300 0000 0002 1419 6547

SWIFT: CEKOCZPP

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakéhokoli porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky a doporučujeme kupujícímu zásilku nepřebírat. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VI.  Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy podle článku IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího.

Je-li objednané zboží skladem a kupující neobjednal žádné další služby (např. šití), bude prodávajícím odesláno na adresu kupujícího do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.

V případě, že kupující zvolil platbu zálohové faktury na účet, začíná dodací lhůta běžet až od připsání úplné částky na účet prodávajícího. Konkrétní dodací termín bude kupujícímu potvrzen e-mailem. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího, Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo do smlouvy odstoupit.

VII.  Záruka na zboží a služby

Záruku na prodávané zboží je uživateli poskytována dle obecně závazných právních předpisů po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením či živelnými pohromami.
Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad náš reklamační řád, tvořící nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

VIII. Právo na vrácení zboží bez udání důvodů

Byla-li kupní smlouva uzavřena podle Občanského zákoníku (nákup jako fyzická osoba, nikoli na IČ), má spotřebitel na základě odst. 6 zák. č. 367/2000 (novela Občanského zákoníku)   právo do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodejce. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy. (Toto právo zaniká u zboží, které se na jeho žádost mechanicky upravovalo, a zákazník dopředu obdržel vzorek materiálu k posouzení.)

Při vracení zboží platí následující podmínky: 

  1. zboží musí být nepoškozené
  2. zboží nesmí jevit jakýchkoliv známky používání nebo opotřebení.

Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku!

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Vrácené zboží prodejce překontroluje, a pokud budou splněny podmínky vrácení, nejpozději do 10 dnů vrátí zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil, a to buď složenkou, nebo převodem na účet kupujícího.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek kupujícím neakceptuje prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.